ﺗﺴﺖ وﮐﺴﻠﺮ & روان شناسی

#علوم انسانی

دانلود

علوم انسانی » روان شناسی مشاهده: 317 مشاهده دانلودی:.zip اصلی: pdf صفحات: 9 حجم :203 کیلوبایت
ﺗﺴﺖ وﮐﺴﻠﺮ علوم انسانی » روان شناسی دانلود پرسشنامه با موضوع ﺗﺴﺖ وﮐﺴﻠﺮ، در قالب pdf و در 9 صفحه، شامل :فهرست مطالب : ﻣﻘﺪﻣﻪرواﯾﯽﭘﺎﯾﺎﯾﯽﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﺳﻄﺢ ﺗﻔﺴﯿــﺮﺧﻼﺻﻪ اﻫﺪاف و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آزﻣﻮ نﻫﺎي وﮐﺴﻠﺮﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﺮد هآزﻣﻮ نﻫﺎ قسمتی از  پرسشنامه:ﻣﻘﺪﻣﻪ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺴﺖ وﮐﺴﻠﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺴﺖ رﯾﻮن و ﺗﺴﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮان .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺠﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در ﺷﯿﺮاز و ﺗﻬﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ. اوﻟﯿﻦ ﺷﮑﻠﺶ در آﻣﺪ1949 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل 1930 ﺗﺴﺖ وﮐﺴﻠﺮ در دﻫﻪ  ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ 1972 .در ﺳﺎل  ﻣﯽ1972 ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و آن ﭼﻪ ﻣﺎ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺧﯿﺮ در دﺳﺖ ﻋﺪه اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺠﺎر ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ آزﻣﻮن داراي رواﯾﯽ )اﻋﺘﺒﺎر (و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ.   رواﯾﯽ اﺑﺰار ﭼﯿﺰي را ﺑﺴﻨﺠﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي آن ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ: .ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ: .  ﺗﺬﮐﺮ :ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﺠﺪد ﺗﺴﺖ وﮐﺴﻠﺮ6 ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ… دسته بندی: علوم انسانی » روان شناسی تعداد مشاهده: 317 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 9 حجم فایل:203 کیلوبایت  قیمت: 25,000 تومان   پرداخت و دریافت فایل در قالب pdf و در 9 صفحه . پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانیدانلود پرسشنامه مقبولیت اجتماعیپرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکانپرسشنامه مقبولیت اجتماعی آزمون مقبولیت اجتماعی کودکانآزمون مقبولیت اجتماعیمقبولیت اجتماعی
 • تحقیق احادیث امام کاظم علیه السلام & معارف اسلامی
 • احادیث امام کاظم علیه السلام تحقیق در مورد احادیث امام کاظم علیه السلام دانلود تحقیق احادیث امام کاظم علیه السلام دانلود رایگان تحقیق احادیث امام کاظم علیه السلام پروژه احادیث امام کاظم علیه السلام کار تحقیقی احادیث امام کاظم علیه السلام
 • شیپ فایل شهرهای استان همدان به صورت نقطه ای & جغرافیا
 • نقشه شهرها شیپ فایل شهرها محدوده سیاسی لایه شهرها و مرز استان شیپ فایل شهر و مرز استان محدوده سیاسی و شهرها دانلود نقشه شهر ها لایه جی آی اسی شهرها شیپ فایل شهرهای استان همدان به صورت نقطه ای شیپ فایل نقطه ای شهرهای استان همدان
 • پاورپوینت عایق کاری & سایر
 • عایق کاری دانلود پاورپوینت عایق کاری پاورپوینت در مورد عایق کاری تحقیق عایق کاری پاورپوینت درباره عایق کاری پاورپوینت راجع به عایق کاری پاورپوینت آماده عایق کاری تحقیق در مورد عایق کاری ppt pdf تحقیق با موضوع عایق کاری دانلود تحقیق عایق
 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماسال (واقع در استان گیلان) & جغرافیا
 • نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها شیپ فایل محدوده سیاسی نقشه ی محدوده سیاسی نقشه مرز شهرستان ها شیپ فایل مرز شهرستان ها شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماسال استان گیلان
 • تحقیق مشكلات تيروييد در كودكان و نوزادان & Wordپزشکی
 • مشكلات تيروييد در كودكان و نوزادان دانلود تحقیق مشكلات تيروييد در كودكان و نوزادان تحقیق در مورد مشكلات تيروييد در كودكان و نوزادان تحقیق مشكلات تيروييد در كودكان و نوزادان تحقیق درباره مشكلات تيروييد در كودكان و نوزادان تحقیق راجع به مشكلات تير
 • پاورپوینت حاکمیت شرکتی & حسابداری
 • حاکمیت شرکتیحاکمیت شرکتی چیستحاکمیت شرکتی pptحاکمیت شرکتی در ایرانتعاريف حاكميت شركتياهمیت حاکمیت شرکتیهدف حاکمیت شرکتیساختار حاکمیت شرکتیاصول حاکمیت شرکتیچارچوب حاکمیت شرکتیمدل های حاکمیت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *