تحقیق ﻛﺎوش ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ طلاق : ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﻜﺮد ﮔﺮاﻧﺪد ﺗﺌﻮري & روان شناسی

#علوم انسانی

دانلود

علوم انسانی » روان شناسی مشاهده: 166 مشاهده دانلودی:.zip اصلی: pdf صفحات: 16 حجم :171 کیلوبایت
تحقیق ﻛﺎوش ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ طلاق : ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﻜﺮد ﮔﺮاﻧﺪد ﺗﺌﻮري علوم انسانی » روان شناسی دانلود تحقیق با موضوع ﻛﺎوش ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ طلاق : ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﻜﺮد ﮔﺮاﻧﺪد ﺗﺌﻮري،در قالب pdf و در 16 صفحه، شامل:چکیدهروش بررسییافته ها نتیجه گیریقسمتی از متن تحقیق:ﻃﻼق از ﺟﻤﻠﻪ آﺳﻴﺐ ﻫﺎ ي اﺟﺘﻤـﺎ ﻋﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ   رواﺑﻂ اﻓﺮاد، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ .(ﻃـﻼق ﺷﻴﻮه اي از اﺑـﺮاز ﻧﺎرﺿـﺎ ﻳﺘﻲ 1) ﻗﺮار ﻣ ﻲدﻫـ ﺪ اﺟﺘﻤـــﺎﻋ ﻲ)2  (و ﻣﺸـــﺎﺟﺮه ﺑـــﻴﻦ دو ﺷـــﺮﻳﻚ اﺳـــﺖ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از آن  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪل اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲ  .(ﻃﻼق در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻫﻤﺴـﺮ  اﺛـﺮات  3) ﻳﺎد ﻣ ﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ زوﺟﻴﻦ و ﺑﭽﻪ (4) ﻋﺎﻃﻔ ﻲ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ي دارد ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣ ﻲﮔﺬارد، ﺑﻠﻜـﻪ ﺑﺨشی از زﻧـﺪ ﮔ ﻲ و ﻫﻮﻳـﺖ ﻣـﺮدم  .(ﻃﻼق ﻓﺮآﻳﻨﺪ ي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬـﺎ  ﻳ ـﺎ ﺳـﺎ ل 5) ﻣ ﻲﺷﻮد ﻫـﺎ  ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﻴﺪ. در ﻃ ﻲ اﻳﻦ زﻣﺎن، اﻧـﻮاع ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮ ﻧﻲ از ﺣﻮادث اﺳﺘﺮس زا در زﻧﺪﮔﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘـﺪ.   ﭼﻜﻴﺪه:   ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم اﻳﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف از  ، زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف :اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﻃﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ي ﻧﺎﺷ ﻲ از آن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ي اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻃﻼق از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺮدان دارا ي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻼق در اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ . در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﭽﺴﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 93ـ94 روش ﺑﺮرﺳﻲ: اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ و ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻧﻈﺮﻳﻪ زﻣ ﻴﻨ ﻪاي در ﺳﺎل ﻣﺮد ﻃﻼق داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮ ي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮ ﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 14 اﺳﺖ .ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺟﻤﻊآوري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺪﮔﺬار ي ﺑﺎز، ﻣﺤﻮري و اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ… دسته بندی: علوم انسانی » روان شناسی تعداد مشاهده: 166 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 16 حجم فایل:171 کیلوبایت  قیمت: 25,000 تومان   پرداخت و دریافت فایل در قالب pdf و در 16 صفحه. ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ طلاقدانلود اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ طلاق اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ طلاق اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ طلاق تحقیق اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ طلاقمقاله اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ طلاقپاورپوینت اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ روﻳﻜﺮد ﮔﺮاﻧﺪد ﺗﺌﻮري
 • پاورپوینت شیوه های مطا لعه و یادگیری & سایر
 • شیوه های مطا لعه و یادگیری دانلود پاورپوینت شیوه های مطا لعه و یادگیری پاورپوینت در مورد شیوه های مطا لعه و یادگیری تحقیق شیوه های مطا لعه و یادگیری پاورپوینت درباره شیوه های مطا لعه و یادگیری پاورپوینت راجع به شیوه های مطا لعه و یادگیری پاورپو
 • تحقیق بررسی مديريت استراتژيك & سایر گرایش های مدیریت
 • مديريت استراتژيك تحقیق مديريت استراتژيك دانلود تحقیق در مورد مديريت استراتژيك دانلود تحقیق مديريت استراتژيك تحقیق در موردمديريت استراتژيك پاورپوینت مديريت استراتژيك دانلود مقاله مديريت استراتژيك تحقیق آماده در مورد مديريت استراتژيك
 • تحقیق بررسی سیمان و انواع آن & Wordمهندسی کامپیوتر
 • بررسی سیمان و انواع آن دانلود تحقیق بررسی سیمان و انواع آن تحقیق در مورد بررسی سیمان و انواع آن تحقیق بررسی سیمان و انواع آن تحقیق درباره بررسی سیمان و انواع آن تحقیق راجع به بررسی سیمان و انواع آن تحقیق آماده بررسی سیمان و انواع آن تحق
 • پاورپوینت مدیریت محصولات (فصل هفتم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) & مدیریت بازاریابی
 • مدیریت محصولاتکتاب مدیریت بازاریابی احمد روستافصل هفتم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستادانلود کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستاخلاصه کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستانکات کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستادانلود نکات کتاب مدیریت بازاریابی احم
 • پاورپوینت بيماريهاي پريوني & پرستاری
 • پزشکی پرستاری بيماريهاي پريوني دانلود پاورپوینت بيماريهاي پريوني پاورپوینت در مورد بيماريهاي پريوني تحقیق بيماريهاي پريوني پاورپوینت درباره بيماريهاي پريوني پاورپوینت راجع به بيماريهاي پريوني پاورپوینت آماده بيماريهاي پريوني تحقیق در مورد
 • پاورپوینت آموزش استاندارد آموزشی ISO 10015 & PPTسایر
 • آموزش استاندارد آموزشی ISO 10015 دانلود پاورپوینت آموزش استاندارد آموزشی ISO 10015 پاورپوینت در مورد آموزش استاندارد آموزشی ISO 10015 تحقیق آموزش استاندارد آموزشی ISO 10015 پاورپوینت درباره آموزش استاندارد آموزشی ISO 10015 پاورپوینت راجع به آموز

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *